LIFE 7230 NLIFE 7230 SPodręcznik Dobrych Praktyk w ochronie torfowisk alkalicznych opublikowany

Z dumą prezentujemy Podręcznik Dobrych Praktyk w ochronie torfowisk alkalicznych, ktory został opracowany i opublikowany w ramach Projektu. Torfowiska alkaliczne, pod wieloma względami wyróżniają się spośród ekosystemów bagiennych Polski. Mnogość występujących tu gatunków, w tym rzadkich, chronionych i zagrożonych wyginięciem, wprawia w zachwyt nie tylko poczatkujących botaników, ale też doświadczonych florystów. Specyfika hydroekologiczna torfowisk alkalicznych […]

Czytaj więcej

LIFE 7230 SPrzedłużenie projektu LIFE13 NAT/PL/024 Ochrona torfowisk alkalicznych południowej Polski

W marcu br. zwróciliśmy się z wnioskiem do Komisji Europejskiej o możliwość przedłużenia projektu o kolejne 6 miesięcy. Przyczyną naszej prośby były opóźnienia, w realizacji działania polegającego na poprawie warunków wodnych, wynikające m. in. ze zmiany prawa w zakresie gospodarowania wodami w Polsce, koniecznością dokonania nowych uzgodnień z nowoutworzoną jednostką zarządzającą gruntami Skarbu Państwa – […]

Czytaj więcej

LIFE 7230 NOstatnia wizyta Monitora i Oficera Finansowego Komisji Europejskiej

W dniach 7 – 8 czerwca 2018 r. projekt wizytowały Panie – Marta Kaczyńska – Monitor Projektu oraz p. Anna McClintock – Oficer Finansowy ze strony Komisji Europejskiej. Wizyta miała miejsce w Gdańsku – w siedzibie Partnera projektu – Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Pierwszy dzień jak zwykle poświęciliśmy na pokazanie Paniom efektów projektu w terenie. Odwiedziliśmy rezerwaty przyrody […]

Czytaj więcej

LIFE 7230 NGogolewko oficjalnie ustanowione rezerwatem przyrody

Gogolewko – torfowisko leżące na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Słupi – na wniosek Klubu Przyrodników został ustanowiony rezerwatem przyrody. Stało się to dzięki staraniom partnera projektu – Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. Rezerwat ma na celu zachowanie kompleksu torfowisk soligenicznych wraz z charakterystycznymi dla tych ekosystemów biocenozami. Przedmiotami ochrony w projektowanym rezerwacie są: populacje gatunków roślin […]

Czytaj więcej

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej"

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski"