RDOŚ Gdańsk

4_ RDOŚ Gdańsk
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku – współbeneficjent Projektu

ul. Chmielna 54/57
80-748 Gdańsk
tel. 58 68 36 800
e-mail: wsr@gdansk.uw.gov.pl

alkfens-n

Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska biorą udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko; przeprowadzają oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko lub biorą udział w tych ocenach; tworzą i likwidują formy ochrony przyrody na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; zarządzają obszarami Natura 2000 i innymi formami ochrony przyrody, na zasadach i w zakresie określonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; wydają decyzję na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; przeprowadzają postępowania i wykonują inne zadania, o których mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie; przekazują dane do bazy o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko, w tym danych o dokumentacji sporządzanej w ramach tych postępowań; wykonywanie zadań związanych z udziałem organizacji w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) na zasadach i w zakresie określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS); współpracują z organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach ocen oddziaływania na środowisko i ochrony przyrody; współpracują z organizacjami ekologicznymi. W latach 2009 – 2013 realizują projekt pt. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (wcześniej w strukturach Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku) była partnerem projektu „Ochrona torfowisk bałtyckich na Pomorzu, Polska” koordynowanego przez Klub Przyrodników i współfinansowanego przez Life. Pracownicy Dyrekcji to osoby szczególnie zaangażowane w działania na rzecz ochrony przyrody, szczególnie ochrony ekosystemów torfowiskowych.

Więcej informacji o Dyrekcji na stronie: www.gdansk.rdos.gov.pl

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"