Klub Przyrodników

logo

Klub Przyrodników – beneficjent koordynujący
ul. 1 maja 22
66-200 Świebodzin
tel. 68 38 282 36
e-mail:
kp@kp.org.pl

alkfens-n alkfens-s

Klub Przyrodników jest pozarządową organizacją ekologiczną zajmującą się ochroną przyrody na terenie całej Polski. Klub Przyrodników prowadzi inwentaryzacje przyrodnicze, sporządza dokumentacje na potrzeby obszarów chronionych, wykonuje projekty planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 i innych obszarów chronionych, a także wykonuje opinie, ekspertyzy i raporty oddziaływania na środowisko. Do tej pory zrealizował kilkanaście projektów aktywnej ochrony przyrody (z czego 2 to projekty współfinansowane z LIFE, 4 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko), jest właścicielem lub dzierżawcą ponad 130 ha gruntów użytkowanych na cele ochrony przyrody, ma pod swoją pieczą kilkanaście obszarów chronionych.

Ponad to Klub Przyrodników organizuje liczne konferencje i sesje naukowe na różne aspekty tematyki ochrony przyrody. Posiada dwie bazy terenowe, wydaje książki i popularno – naukowy kwartalnik „Przegląd Przyrodniczy”. Od kilku lat wydaje także „Monografie przyrodnicze” oraz biuletyn „Bociek”. Uczestniczy w ocenie i konsultacjach społecznych zmian i wprowadzania nowych aktów prawnych w zakresie ochrony przyrody.

Kadra Klubu Przyrodników to ok. 25 osób zatrudnionych w ramach etatów, spośród których większość to biolodzy.

Więcej informacji o nas na stronie: www.kp.org.pl

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"