Zadania w projekcie

W ramach Projektu zaplanowano:

 • blokowanie rowów melioracyjnych oraz skoncentrowanych odpływów wody przyczyniających się do erozji (szczególnie widocznej w obrębie terenów górskich) poprzez budowę systemu zastawek i/lub ich punktową likwidację,
 • stabilizację poziomu wody (zapobieganie zalewom wodami powierzchniowymi) podwyższonego na skutek działalności bobrów,
 • usunięcie zarośli krzewów i nalotów drzew,
 • przygotowawcze i poprawiające warunki świetlne koszenie całej powierzchni siedliska ułatwiające umożliwiające przywrócenie ekstensywnego użytkowania,
 • sporządzenie dokumentacji i planów zarządzania siedliskiem w obszarze, w tym planów dla obszarów Natura 2000 w granicach obiektów,
 • zakup sprzętu umożliwiającego koszenie torfowisk w szczególnie trudnych warunkach (poziom wody, położenie na stokach górskich itp.) w celu obniżenia kosztów zabiegu w trakcie realizacji projektu jak też po jego zakończeniu, a także do zachęcenia właścicieli do użytkowania siedliska w przyszłości,
 • wykup najcenniejszych i zarazem najbardziej zagrożonych fragmentów torfowisk alkalicznych,
 • zorganizowanie serii spotkań w celu nawiązania współpracy z osobami i instytucjami na szczeblu lokalnym i regionalnym zainteresowanymi ochroną torfowisk alkalicznych,
 • organizację warsztatów krajowych dla użytkowników (rolników) w celu prezentacji metod właściwego użytkowania i zagospodarowania siedliska 7230,
 • zaplanowanie i założenie systemu monitoringu pozwalającego ocenić uzyskane w ramach projektu efekty oraz bieżąco zachodzące zmiany, który będzie realizowany systematycznie i w miarę możliwości wcześniej. Ponadto monitoring będzie stanowił ocenę stanu wyjściowego (rejestracja warunków przed podjęciem jakichkolwiek działań ochronnych), pośredniego i końcowego. Monitoring będzie prowadzony także po zakończeniu projektu,
 • opracowanie Monografii siedliska 7230 oraz Raportów (naukowego i dla laików).
"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"