Pierwsze zakupy w ramach projektu

By rozpocząć budowę systemu utylizacji biomasy jaki przewidziano w projekcie dokonano pierwszych zakupów sprzętu. Na pierwszy ogień poszedł piec na biomasę

Piec

Zbiornik buforowy

W maju by przygotować się do nadchodzącego sezonu koszenia zakupiliśmy prasę belującą do siana, ktora ułatwi zbiór i transport siana z naszych ostoi do Stacji Terenowej w Owczarach

mini prasa belująca

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"