Książki

Akumulacja i emisja węgla przez torfowiska, w tym torfowiska alkaliczne

Autorstwa Pawła Pawlaczyka wykonane w ramach zadania D2

Podręcznik Dobrych Praktyk w ochronie torfowisk alkalicznych

Publikacja opracowana pod redakcją R. Stańko, L. Wołejko i P. Pawlaczyk jako podsumowanie doświadczeń w ochronie torfowisk alkalicznych z ostatnich co najmniej 10 lat działalności Klubu Przyrodników. 

Monografia siedliska 7230 (torfowiska alkaliczne)

Publikacja opracowana pod redakcją L. Wołejko, P. Pawlaczyk, R. Stańko, stanowiąca podsumowanie dotychczasowej wiedzy o torfowiskach alkalicznych w Polsce.  

Torfowiska Pomorza – identyfikacja, ochrona, restytucja

Publikacja opracowana na Konferencję „Torfowiska Polski – ochrona, restytucja, monitoring”, która odbyła się w dniach 1-4 września 2015 r.

Raport Naukowy z realizacji projektów

TOM I

TOM II

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej"

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski"

"ZIELONE DOLINY - łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"