WSPÓŁFINANSUJĄCY

LIFE LIFE 7230 N LIFE 7230 S LIFE 7230 BE

Instrument Finansowania Komisji Europejskiej LIFE+ Nature and Biodiversity

LIFE+ jest instrumentem Unii Europejskiej wspierającym projekty ochrony przyrody i środowiska we wszystkich krajach członkowskich. Ogólnym celem LIFE jest przyczynianie się do wdrażania, aktualizacji i rozwoju unijnej polityki ochrony środowiska i prawodawstwa. LIFE + jest kontynuacją programów LIFE I-III, które funkcjonowały w latach 1992 – 2006. Od roku 1992, kiedy pojawił się LIFE I, LIFE sfinansował 3104 projektów  w całej Unii Europejskiej. Wśród nich znalazło się 10 polskich przedsięwzięć. Okres finansowy programu LIFE+ rozpoczął się w 2007 r. i zakończył się w roku 2013 r. Kolejny trwał od 2014 do 2020 r. Obecnie, od 2021 r. obowiązuje nowa perspektywa finansowa
LIFE+ skierowany jest do wszystkich podmiotów prawnych, zarówno publicznych jak i prywatnych, o charakterze komercyjnymi i nie komercyjnym, zarejestrowanych na terenie Unii Europejskiej.

Podzielony jest na 3 komponenty, wyznaczające 3 główne kierunki finansowanych przez niego działań:
LIFE+ Przyroda i Bioróżnorodność
LIFE+ Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska
LIFE+ Informacja i komunikacja

Więcej o instrumencie finansowym LIFE – na stronie CINEA

NFOSiGW LIFE 7230 N LIFE 7230 S LIFE 7230 BE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

NFOŚiGW wraz z wojewódzkimi funduszami jest podstawową instytucją państwową odpowiedzialną za finansowanie ochrony środowiska w kraju. Głównym zadaniem Narodowego Funduszu w ostatnich latach jest efektywne i sprawne wykorzystanie środków unijnych przeznaczonych na rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska oraz na ochronę przyrody w naszym kraju. W tym również wdrażanie i dofinansowywanie projektów LIFE+ czy V priorytetu POIiŚ.Fundusze NFOŚiGW w pierwszej kolejności przeznaczone są na realizację dużych przedsięwzięć o znaczeniu ogólnopolskim i ponad regionalnym służących poprawie stanu czystości wód, powietrza i ziemi, geologii i górnictwa, monitoringu środowiska, przeciwdziałania zagrożeniom środowiska, ochrony przyrody i leśnictwa, popularyzowania wiedzy ekologicznej, profilaktyki zdrowotnej dzieci a także prac naukowo-badawczych i ekspertyz. W ostatnim czasie zadaniem priorytetowym NFOŚiGW są inwestycje wykorzystujące odnawialne źródła energii.
Więcej o NFOŚiGW można przeczytać na stronie www.nfosigw.gov.pl.

rdos-rzeszow LIFE 7230 S

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku.Pracą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie kieruje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, który jest powoływany przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie realizuje zadania RDOŚ na obszarze województwa podkarpackiego oraz wydaje w zakresie swoich kompetencji akty prawa miejscowego w postaci zarządzeń.
Współfinansowanie działań w ramach projektu przez RDOŚ w Rzeszowie jest nietypowym montażem finansowym w projektach LIFE. RDOŚ w Rzeszowie nie uczestniczy w Projekcie na zasadzie współbeneficjenta lecz finansuje działania ochrony czynnej podejmowane w ramach Projektu na terenie województwa podkarpackiego.Urząd powstał na mocy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Podstawowe zadania Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska:

  • współudział w realizacji polityki ochrony środowiska w zakresie ochrony przyrody i kontroli procesu inwestycyjnego, w tym strategicznych ocen oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzanie ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko lub udział w tych ocenach,
  • tworzenie i likwidacja form ochrony przyrody oraz wydawanie decyzji na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
  • wykonywanie zadań związanych z siecią Natura 2000 – opracowywanie projektu listy obszarów, nadzorowanie funkcjonowania tych obszarów i prowadzenie ewidencji, składanie raportów i notyfikacji do Komisji Europejskiej,
  • sporządzanie projektu krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz programu działań w tym zakresie,
  • opracowywanie programów ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i grzybów,
  • wydawanie zezwoleń, w tym m.in.: o odstępstwach od zakazów na terenie parków narodowych oraz rezerwatów przyrody, dotyczących hodowli i rozmnażania zwierząt i roślin, zezwoleń na wywóz za granicę meteorytów i kopalnych szczątków roślin i zwierząt, pozyskiwania gatunków objętych ochroną gatunkową i innych, na utworzenie i prowadzenie ogrodu botanicznego lub zoologicznego, a także ośrodka rehabilitacji zwierząt.

Więcej informacji o RDOŚ w Rzeszowie można przeczytać na stronie: http://rzeszow.rdos.gov.pl

WFOŚiGW Zielona Góra LIFE 7230 BE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

Przedmiotem działania WFOŚiGW jest finansowanie, głównie inwestycji ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z kierunkami polityki ekologicznej państwa i celami środowiskowymi wynikającymi ze strategii zrównoważonego rozwoju województwa lubuskiego. Zasady, organizację i tryb działania Wojewódzkiego Funduszu określa statut nadany przez Zarząd Województwa Lubuskiego. Środki przeznaczane na dofinansowanie realizacji zadań ochrony środowiska pochodzą z: wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar, wpływów wynikających z działalności pożyczkowej Funduszu oraz wpływów z operacji kapitałowych. Pomoc finansowa udzielana jest w postaci pożyczek oraz form dotacyjnych na zadania realizowane w następujących komponentach środowiska: ochrona wód, zaopatrzenie w wodę, gospodarka wodna, ochrona powietrza, ochrona powierzchni ziemi i gospodarka odpadami, ochrona przyrody i krajobrazu, monitoring środowiska, nadzwyczajne zagrożenia środowiska oraz edukacja ekologiczna.
Więcej o WFOŚiGW w Zielonej Górze można przeczytać na stronie Funduszu.

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"