Dokumentacje przyrodnicze LIFE N

Poniżej zamieszczamy dokumenty, ktore zostały opracowane w ramach projektu i ktore dotyczą zarządzania ochroną siedliska na danym torfowisku na różnych poziomach – od planów ochrony rezerwatów poprzez plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 po waloryzacje przyrodnicze projektowanych rezerwatów i plany zarządzania siedliskiem w pozostałych obiektach. Zachęcamy do korzystania z nich (proszę pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu praw autorskich!). Ewentualne dodatkowe informacje, pliki shp, mapy, zdjęcia, opisy taksacyjne czy inne dokumenty można uzyskać kontaktując się z zespołem realizującym projekt.

Plany zarządzania siedliskiem w obszarach Natura 2000

Poniższa lista zawiera dokumentacja przyrodnicze, ktore powstały w ramach zadania A4. Są to odpowiedniki „planów zarządzania siedliskiem 7230” na terenach obiektów realizacji projektu. Zawierają przeszłą i aktualną wiedzę o stanie siedliska na tym terenie, często nawiązują do obowiązujących planów zadań ochronnych lub planów ochrony. Poszerzone są o analizy wykonane w ramach projektu oraz informacje o działaniach, które Klub i Partnerzy podjęli w czasie jego realizacji.
 •   Dolina Czarnej Hańczy (17MB)
 •   Dolina Górnej Rospudy – Bagno Parchacz (7MB)
 •   Dolina Ilanki (3,5MB)
 •   Dolina Pliszki (3,5MB)
 •   Dolina Radwi, Chocieli i Chotli (14MB)
 •   Dolina Rurzycy (4MB)
 •   Głógno (6,5MB)
 •   Góry Sudawskie (8MB)
 •   Jeleniewo (6,5MB)
 •   Jezioro Małe Długie (4MB)
 •   Kopaniarze (8MB)
 •   Łosiniany (6MB)
 •   Mielęcin Bukowo (2MB)
 •   Młodno (2MB)
 •   Dolina Płoni – Żydowo (5MB)
 •   Puszcza Augustowska (19MB)
 •   Sandr Brdy – Dolina Kulawy (23MB)
 •   Sandr Brdy – Bagno Stawek (13MB)
 •   Torfowisko Zocie (11MB)
 •   Torfowisko Trępel (7MB)
 

Projekty planów ochrony rezerwatów i dokumentacje przyrodnicze projektowanych rezerwatów

Dokumentacje planów ochrony istniejących lub powołanych w trakcie realizacji projektu rezerwatów

Na zielono zaznaczono nowe – powstałe dzięki realizacji projektu – rezerwaty
 •   Bukowskie Bagno (14MB)
 •   Jezioro Ratno (4MB)
 •   Dolina Ilanki II (3MB)
 •   Mechowisko Kosobudki (4MB)
 •   Gogolewko (9MB)
 •   Mechowiska Czaple (5MB)
 •   Mechowisko Krąg (1MB)
 •   Kruszynek (1MB)
 •   Mechowisko Radość (1MB)
 •   Mechowiska Sulęczyńskie (2MB)
 •   Skotawskie Łąki (60MB)

Waloryzacje przyrodnicze proponowanych rezerwatów

Dokumenty poniższe zostały opracowane w celu uzasadnienia potrzeby powołania rezerwatów na danym terenie. Zostały wraz z wnioskami o utworzenie tych rezerwatów wysłane do odpowiednich RDOŚ wraz z deklaracją opracowania planów ochrony dla tych nowo powstałych rezerwatów.
 •  Jezioro Wierzchołek (2MB)
 •  Torfowisko Pliszka (1MB)
 •  Nowa Studnica (2MB)
 •  Bagienna Dolina Rospudy (9MB)
 •  Mechowisko Manowo* (4MB)
 •  Kobyla Biel (4MB)
  * Rezerwat Mechowisko Manowo został – jako jedyny z powyższej listy – powołany po zakończeniu projektu w sierpniu 2018 r.

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"