Dokumentacje przyrodnicze LIFE S

Dokumentacje przyrodnicze/dokumentacje zarządzania siedliskiem 7230 w granicach poszczególnych obszarów Natura 2000 opracowane w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/024:

województwo dolnośląskie:

województwo lubelskie:

województwo łódzkie:

województwo małopolskie:

województwo mazowieckie:

województwo podkarpackie:

województwo śląskie:

województwo świętokrzyskie:

 

W ramach porozumienia z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 8 czerwca 2015 r. przeprowadzono również szczegółowe badania terenowe na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony: 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea nigrae), 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk, 1903 lipiennik Loesela Liparis loeselii, a także wykonano monitoring stanu wyżej wymienionych przedmiotów ochrony oraz monitoring realizacji celów działań ochronnych na terenie obszaru Natura 2000 Łąka w Bęczkowicach PLH100004:

 

 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"