Podstawowe informacje o projekcie

Projekt zaplanowany jest do realizacji w okresie 01.09.2018 – 31.08.2025 w partnerstwie 5 organizacji z Belgii i Polski: Natuurpunt (jako beneficjent wiodący) oraz Agentschap voor Natuur en Bos (Agencja ds. Przyrody i Lasów) Natuurinvest oraz: Natuurpunt Studie – z Belgii oraz Klub Przyrodników w Polsce.

Całkowity planowany budżet projektu wynosi 8 318 632 euro (ok. 35 770 118 PLN), z czego działania realizowane przez Klub na terenie Polski posiadają budżet 596 548 euro (ok. 2 560 000 PLN). 60% całkowitej kwoty projektu tj. 357 928 euro (1 540 000 PLN) stanowi dofinansowanie Komisji Europejskiej.

Cele:

Obszary, na których realizowany będzie projekt to unikatowe siedliska dolin rzecznych (główne siedliska objęte projektem to nizinne ekstensywnie użytkowane łąki świeże (6510), torfowiska alkaliczne (7230) i lasy (głównie 91E0*, 9160)) wraz z ostatnimi we Flandrii stanowiskami kilku rzadkich gatunków i największe populacje rzadkich gatunków w Polsce. We współpracy z zainteresowanymi stronami i partnerami chcemy rozwiązać problem biomasy powstający w wyniku użytkowania gruntów, poprawić rekreację i turystykę na obszarach objętych projektem. Do projektu angażowane będą podmioty gospodarcze na obszarze Zielonych Dolin (E.3) i usprawniania będzie działalność wolontariuszy (E.4). Umożliwienie lokalnym społecznościom uczestnictwa w projekcie oraz zdobywanie wiedzy i doświadczenia przybliży ludzi do natury, a naturę ludziom. Ważną grupą docelową będą podmioty, które w ramach tego projektu mogą zdobyć dodatkową wiedzę (E.1)

Działania realizowane w Polsce przez Klub Przyrodników

Klub Przyrodników na terenie Polski zaplanowane działania planuje realizować w całości na terenie województwa lubuskiego na obszarach Natura 2000 “Dolina Pliszki”, “Dolina Ilanki” oraz “Młodno” i “Dolina Leniwej Obry” oraz w rezerwatach “Młodno”, “Dolina Ilanki”, “Dolina Ilanki II” oraz “Mechowisko Kosobudki”. Projekt prowadzony jest w całości na terenach pozostających własnością Klubu lub dzierżawionych przez Klub. Zaplanowane w projekcie działania i wykonywane obecnie (koszenie) jest zgodne z planami zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 “Dolina Ilanki”, “Dolina Pliszki” i “Dolina Leniwej Obry”, planami ochrony dla rezerwatów “Torfowisko Młodno” i “Dolina Ilanki” a także będącymi w opracowaniu planami ochrony rezerwatów “Dolina Ilanki II” oraz “Mechowisko Kosobudki”.  Celem części realizowanej przez Klub jest długofalowe zagwarantowanie ochrony siedliska 7230, będącego obiektem działań ochronnych w ramach realizowanego obecnie projektu LIFE11 NAT/PL/423 „Ochrona torfowisk alkalicznych w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej”. Niniejszy projekt ma niejako służyć utrzymaniu efektów ekologicznych osiągniętych przez obecnie realizowany projekt i pozwolić Klubowi na długofalową ekstensywną gospodarkę kośną na tych terenach bez konieczności angażowania dużych środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych.

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"