PLIKI

Dział plików został podzielony na kilka sekcji zawierających tematycznie ułożone dokumenty.

  • Książki opublikowane w ramach projektu – tu znajdą państwo między innymi Podręcznik Dobrych Praktyk w ochronie siedliska 7230 oraz Monografię torfowisk alkalicznych.
  • Raporty i sprawozdania – tu znajdują się raporty techniczne z realizacji projektów
  • Akty prawne – tu znajdują się zarządzenia RDOŚ dotyczące powołania nowych rezerwatów oraz ustanawiające plany ochrony dla nich
  • Dokumentacje przyrodnicze torfowisk i proponowanych rezerwatów (LIFE N) oraz (LIFE S) – tu znajdują się opracowane w ramach projektu dokumentacje przyrodnicze wszystkich torfowisk będących przedmiotem projektu. Pełną listę obiektów znaleźć można w zakładce O projekcie – dla LIFE N oraz dla LIFE S
  • Prezentacje, postery i artykuły prasowe poświęcone tematyce projektów
"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"