Zadania w projekcie

 • Przygotowanie dokumentacji projektowo – technicznej oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych, uzgodnienia w zakresie wykupu gruntów
 • Sporządzenie projektów planów ochrony istniejących i projektowanych rezerwatów wraz z planami zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 w granicach obiektów
 • Sporządzenie uproszczonych dokumentacji do planów zarządzania obszarem w tym planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w granicach obiektów
 • Zakup ziemi na cele przyrodnicze
 • Budowa zastawek
 • Koszenie przygotowawcze w celu przywrócenia użytkowania ekstensywnego
 • Optymalizacja warunków wodnych zakłóconych przez działalność bobrów
 • Usunięcie drzew i krzewów
 • Wzmocnienie populacji i reintrodukcja (namnażanie i wprowadzenie do siedliska 7230) Saxigrafa hirculus
 • Monitoring fitosocjologiczny oraz warunków wodnych w wybranych, modelowych obiektach
 • Ocena możliwości akumulacji węgla przez torfowiska alkaliczne
 • Organizacja serii warsztatów/seminariów i opracowanie Podręcznika Dobrych Praktyk w ochronie torfowisk alkalicznych oraz Raportów (naukowego i dla laików)

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"