Obiekty


Klub Przyrodników na terenie Polski zaplanowane działania planuje realizować w całości na terenie województwa lubuskiego na obszarach Natura 2000 “Dolina Pliszki”, “Dolina Ilanki” oraz “Młodno” i “Dolina Leniwej Obry” oraz w rezerwatach “Młodno”, “Dolina Ilanki”, “Dolina Ilanki II” oraz “Mechowisko Kosobudki”. Projekt prowadzony jest w całości na terenach pozostających własnością Klubu lub dzierżawionych przez Klub. Zaplanowane w projekcie działania i wykonywane obecnie (koszenie) jest zgodne z planami zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 “Dolina Ilanki”, “Dolina Pliszki” i “Dolina Leniwej Obry”, planami ochrony dla rezerwatów “Torfowisko Młodno” i “Dolina Ilanki” a także będącymi w opracowaniu planami ochrony rezerwatów “Dolina Ilanki II” oraz “Mechowisko Kosobudki”

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"