Zakończenie projektu ochrony torfowisk alkalicznych w północnej Polsce

Wraz z końcem czerwca 2018 r. zakończyliśmy realizację blisko 6 letniego projektu ochrony torfowisk alkalicznych w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej

LIFE11 NAT/PL/423.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportami z realizacji projektu: w wersji dla laika  oraz pełnej wersji naukowej.

 

Kilkunastoletnie obserwacje torfowisk alkalicznych Polski północnej wskazują na zróżnicowaną dynamikę zmian roślinności. Spośród kilkudziesięciu torfowisk alkalicznych, za obiekty o najlepiej zachowanej i zarazem reprezentatywnej roślinności utrzymującej swój niezmienny charakter (przy braku zabiegów ochronnych, bądź ich sporadycznym stosowaniu) na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat można uznać: rezerwat „Bagno Stawek”, rezerwat „Mechowisko Radość”, „Mechowisko Manowo”, Dolinę Rospudy, Torfowisko Morgi, Torfowisko Zocie, czy Kobylą Biel. Proces powolnych zmian roślinności w obrębie tych torfowisk należy wiązać z zachowaniem naturalnych bądź zmienionych jedynie w niewielkim stopniu warunków hydrologicznych w obrębie ich zlewni powierzchniowej i podziemnej. Zróżnicowana dynamika przemian roślinności torfowisk alkalicznych ma jednak miejsce nie tylko w stosunku do całych obiektów, lecz występuje także w obrębie fragmentów kompleksów torfowiskowych. Jako przykład można wymienić tu torfowiska doliny Ilanki i doliny Pliszki.

Działania ochronne polegające na regulacji poziomu wód gruntowych, usuwaniu roślinności leśnej i zaroślowej oraz wykaszaniu mogą przynosić zróżnicowane efekty a działania ochronne, ograniczające się tylko do podnoszenia poziomu wody w obrębie torfowisk alkalicznych o zaburzonych warunkach hydrologicznych w niewielkim stopniu przyczyniają się do hamowania ekspansji roślinności leśnej. Podnoszenie poziomu wody w obiektach, na których wierzchnia warstwa torfu jest zmineralizowana przyczynia się do ekspansji roślinności szuwarowej. Należy jednak pamiętać, iż znaczący wpływ na zmiany roślinności torfowisk alkalicznych, zwłaszcza tych zaburzonych, ma przede wszystkim poziom uwodnienia siedliska – w przypadku tzw. mokrych lat roślinność może podlegać procesom szuwarzenia, a w przypadku tzw. suchych lat procesom łąkowacenia.

Utrzymanie bądź przywrócenie roślinności charakterystycznej dla torfowisk alkalicznych w obiektach silnie przekształconych jest możliwe poprzez podnoszenie poziomu wód z jednoczesnym intensywnym usuwaniem biomasy, jednak niekiedy z nieznanych dotąd przyczyn, nawet przez wiele lat nie przynosi pożądanych efektów. Okazjonalne (raz na 3-5 lat) usuwanie nalotów drzew zapewnia utrzymanie charakterystycznej roślinności w przypadku najmniej przekształconych torfowisk alkalicznych. Użytkowanie mechowisk jednak za pomocą ciężkiego sprzętu mechanicznego, np. ratraków wpływa niekorzystnie na ekosystem, ujednolicając strukturę torfowiska i wpływając na różnorodność biologiczną. W przypadku usunięcia zakrzaczeń z torfowisk alkalicznych konieczne jest obligatoryjne usuwanie odrośli korzeniowych w kilku kolejnych latach.

Torfowiska alkaliczne wyróżniają się wieloma swoistymi cechami zależnymi od lokalnych warunków hydroekologicznych i wymagają wyjątkowo zindywidualizowanego traktowania w doborze metod ochrony.

Dzięki realizacji projektu udało nam się:
  • wybudować 127 zastawek, dzięki warunki wodne uległy poprawie,
  • usunąć podrosty drzew ze 173 ha i dodatkowo wykosic powierzchnię 195 ha – przywrócono zatem otwarty charakter mechowisk, poprawiono warunki świetlne i wodne, ułatwiono dalsze ekstensywne użytkowanie tych terenów,
  • w 9 miejscach zabezpieczyć siedlisko przed negatywnym wpływem zalewu powierzchniowego spowodowanego przez działalność bobrów,
  • powołać 8 nowych rezerwatów torfowiskowych i dla 11 (w tym tych 8 nowych) opracować i ustanowić plany ochrony, zapewniające w długiej perspektywie czasowej odpowiednie działania ochronne
  • dla pozostałych obiektów opracowano szczegółową dokumentację przyrodniczą (w tym dla części dokumentacje rolno-środowiskowe pozwalające na realizację programów). Dokumentacja ta ma za zadanie służyć jako podstawa planowania i wykonywania działań ochronnych na terenie tych torfowisk,
  • zakupić blisko 62 ha gruntów, na ktorych leżą najcenniejsze płaty siedliska w tym na terenie rezerwatu Mechowiska Sulęczyńska (pisaliśmy o nich w naszych aktualnościach) i doliny Rospudy.
Dla zainteresowanych lekturą szczegółów realizacji projektu zachęcamy do zapoznania się z Raportem Końcowym projektu.

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"