Warsztaty ochrony przyrody w Nadleśnictwie Bytnica

W dniu 12 czerwca w siedzibie Nadleśnictwa Bytnica odbyły się warsztaty ochrony przyrody, na które zostaliśmy zaproszeni by w roli ekspertów opowiedzieć o ochronie torfowisk alkalicznych.

Spotkanie miało charakter warsztatów – najpierw obyła się część teoretyczna połączona z dyskusją a następnie grupa udała się w teren by zobaczyć w praktyce to co było mówione w czasie prezentacji.

W warsztatach brali udział wszyscy pracownicy Nadleśnictwa zaangażowani w ochronę przyrody w Nadleśnictwie. Prelegentami byli pracownicy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz pracownicy Klubu Przyrodników. Robert Stańko – Prezes Klubu i jednocześnie koordynator naukowy w projekcie AlkFens 7230 przedstawiał charakterystykę ekologiczną torfowisk alkalicznych, cele i sposoby ich ochrony.

W Nadleśnictwie Bytnica w dolinie Pliszki znajduje się jeden z najcenniejszych i najlepiej zachowanych płatów tego siedliska (obiekt Kosobudki2). W czasie pobytu na obiekcie Robert Stańko w szczegółach wyjaśniał pochodzenie tego typu siedliska, sposób jego funkcjonowania a także dlaczego jego zachowanie jest tak ważne.

Warsztaty były także okazją do odnowienia współpracy i podpisania formalnego porozumienia o wspólnej realizacji działań ochrony torfowisk alkalicznych pomiędzy Klubem i Nadleśnictwem.

2 1
19 15
20 11
17 14

Dziękujemy Nadleśnictwu Bytnica za udostępnienie zdjęć.

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"