Ogólnopolska Baza Mechowisk

Poniżej prezentujemy Państwu panel wyszukiwania danych z bazy zawierającej informacje o obszarach występowania siedliska Natura 2000 o kodzie 7230 w Polsce. Baza ta powstała w ramach projektu „Programy ochrony torfowisk alkalicznych (7230) oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków – skalnicy torfowiskowej, lipiennika Loesela, miodokwiatu krzyżowego i gwiazdnicy grubolistnej” zrealizowanego przez Klub Przyrodników ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIiŚ.

KILKA SŁÓW O DZIAŁANIU WYSZUKIWARKI:

„Obiekt” to miejsce występowania jednolitego płatu siedliska 7230 zlokalizowanego na danym obszarze. Wyszukiwarka posiada możliwość autopodpowiadania – wpisując słowo wyszukiwarka zawęża pole poszukiwań do rekordów rozpoczynających się na litery wprowadzone do pola wyszukiwania. Na mapie, która wyświetla się po wskazaniu wybranego obiektu wyświetla się wskazanie punktu geometrycznego środka obiektu. Należy pamiętać, iż nie zawsze znajduje się on na obszarze występowania siedliska, gdyż punkt geometrycznego środka obiektu zależy od kształtu płatu siedliska.

Warstwę shp z granicami obiektów zidentyfikowanych w ramach niniejszej bazy można pobrać tutaj.

Pole „Nazwa obiektu” pozwala wyszukać obiekt po nazwie nadanej mu przez osobę inwentaryzującą. Jest to subiektywna nazwa, najczęściej oparta o nazwy rozpoznawalnych punktów w terenie takich jak jezioro, wioska, rzeka etc. Pole przydatne w sytuacji szczegółowej znajomości topografii lokalnej właściwej dla danego obiektu.

Pole „Powierzchnia [ha]” daje możliwość wyszukania obiektów, których powierzchnia podana w hektarach zawiera się w zadanym przez użytkownika zakresie np. od 1,0 do 2,5 ha.

Pole „Zbiorowiska roślinne” daje możliwość wyszukania obiektów, na powierzchni których stwierdzono określone zbiorowiska roślinne. Należy jednak brać pod uwagę, że na danym obiekcie może występować szereg zbiorowisk niejednokrotnie reprezentowanych przez różne zespoły. Po wpisaniu nazwy konkretnego zespołu wyszukiwarka znajdzie wszystkie obiekty, na terenie których zidentyfikowano ten zespół.

Pole „Ocena globalna” pozwala na wyszukanie obiektu, dla którego ustanowiono ocenę stanu ochrony (czyli ocenę FV, U1 lub U2) wg parametrów oceny ogólnej w oparciu o parametry i wskaźniki przyjęte na potrzeby monitoringu siedlisk realizowanego przez GIOŚ.

Pole „Gmina” pozwala na wyszukanie obiektu, którego punkt centralny (środek geometryczny) znajduje się we wskazanej przez użytkownika gminie. Należy pamiętać, iż środek geometryczny nie zawsze musi się pokrywać z obszarem zajmowanym przez siedlisko 7230.

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej"

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski"