Kupiliśmy kolejne grunty w ramach Projektu

W dniu 28.05.2013 r. w Białymstoku zostala podpisana kolejna umowa notarialna zakupu 3,5 ha ziemi. Grunt znajduje się na terenie gminy Rutka Tartak, we wsi Poszeszupie Folwark na północnym wschodzie Polski (niedaleko granicy z Litwą).

Ziemia została zakupiona w ramach obiektu Rudawki i stanowi część rozległego i dobrze zachowanego, mimo istniejącej sieci rowów odwadniających, torfowiska soligenicznego zasilanego wodami zasobnymi w sole wapnia, magnezu i żelaza. Torfowisko to rozwinęło się na głębokim pokładzie torfu z przewarstwieniami martwicy wapiennej, podścielonego osadami jeziornymi. Nachylenie zboczy przyjmuje rzadko spotykane gdzie indziej w Polsce wartości. Roślinność stanowią fitocenozy o niejasnej pozycji syntaksonomicznej z turzycą dzióbkowatą, bobrkiem trójlistkowym, skrzypami, próchniczkiem błotnym Aulacomnium palustre i chwytnikowcem lśniącym Tomentypnum nitens. Występują tu m.in. błotniszek wełnisty Helodium blandowii, chwytnikowiec lśniący Tomentypnum nitens oraz lipiennik Loesela, skalnica torfowiskowa, gwiazdnica grubolistna, turzyca dwupienna, kukułka krwista, k. bałtycka, k. Ruthego, rosiczka okrągłolistna, kruszczyk błotny, oczeret Tabernaemontana Scirpus tabernaemontani.

Na torfowisku, prócz odwodnienia, problem stanowi ekspansja wysokich bylin oraz wierzb, brzozy i olchy. W ostatnich latach zauważono też negatywne oddziaływanie bobrów, przejawiające się zalewaniem fragmentów torfowiska. Teren objęty jest ochroną jako specjalny obszar ochrony Dolina Szeszupy PLH200016. W ramach projektu będą podejmowane próby wykupu kolejnych części tego torfowiska.

Poniżej znajduje się kilka zdjęć zakupionego terenu. Dla ciekawych dokładnego położenia odsyłamy do Ogólnopolskiej Bazy Mechowisk (obiekt Rudawki 1).

IMG_2509 IMG_2525 IMG_2531 IMG_2517 IMG_2502

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"