Jedne z ostatnich działań ochronnych w projekcie!

W październiku na torfowiskach Skotawskie Łąki, Kopaniarze i Trępel zostały wykonane jedne z ostatnich w projekcie działania ochronne. W rezerwacie Skotawskie Łąki (woj. pomorskie) wyremontowano 18 zastawek. Blokując odpływ z rowów wspomagają rozpoczęty kilkanaście lat temu proces ich zarastania i regeneracji warunków wodnych na torfowisku. Dodatkowo nasz partner – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku – w ramach projektu obecnie opracowuje plan ochrony dla tego rezerwatu.

Na dwóch torfowiskach w woj. warmińsko – mazurskim – Kopaniarze i Trępel – powstały cztery nowe zastawki (po dwie na każdym z nich). Wcześniej informowaliśmy już o budowie na terenie torfowiska Kopaniarze 4 zastawek. Jednak te znajdują się na terenach należących do osób prywatnych. Nowe zastawki powstały na działce pozostającej w zarządzie Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Olsztynek. Łącznie więc na terenie tego torfowiska funkcjonuje obecnie 6 zastawek. Wcześniej na tym terenie usunięto podrost i nalot drzew i krzewów oraz wykonano także jednorazowe koszenie przygotowujące do prowadzenia ponownie ekstensywnej gospodarki kośnej.

 

Fot. 1 i 2 – dwie z osiemnastu wyremontowanych zastawek w rezerwacie Skotawskie Łąki

 

Fot. 3 – jedna z dwóch zastawek na torfowisku Trępel Fot. 4 – jedna z dwóch nowych zastawek na torfowisku Kopaniarze

 

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"