Złożyliśmy pierwszy raport z postępów realizacji projektu

Zgodnie z planowanym we wniosku harmonogramem wysłany został do Komisji Europejskiej pierwszy raport z postępów realizacji projektu – tzw. Inception Report (Raport Wstępny). Raport jest składany w 9 miesięcy po rozpoczęciu projektu – czyli w naszym przypadku do 31.05.2013 r. Zawiera on wszelkie potrzebne informacje, które pozwolą Komisji ocenić wykonalność projektu w planowanym przez Beneficjenta terminie przy obecnym stanie jego zaawansowania.

Dołożyliśmy starań by Raport był wyczerpujący i zawierał niezbędne informacje o procedurach stosowanych przy realizacji projektu, dobrych praktykach, osiągnięciach a także problemach i zidentyfikowanych zagrożeniach.

Zapraszamy do lektury. Więcej informacji można uzyskać u zespołu realizującego projekt.

1. AlkFens_PL_Inception Report
2. Zdjęcia
3. Wskaźniki realizacji projektu

 

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"