Zakończono większość działań z zakresu czynnej ochrony w projekcie!

W roku 2017 wykonano większość zaplanowanych w projekcie działań z zakresu czynnej ochrony tj. koszenie przygotowawcze oraz usunięcie nalotów drzew  i krzewów z powierzchni torfowisk. Ostatnie prace zakończono w lutym br. na terenie tych obiektów, gdzie warunki wodne nie pozwalały dotychczas na dotarcie do poszczególnych płatów siedliska i wykonanie działań ochronnych, w szczególności dotyczyło to usunięcia biomasy pozostałej po wykonaniu działań.

W trakcie trwania projektu wykoszono ponad 100 ha torfowisk oraz usunięto z ok. 70 ha naloty drzew i krzewów. Większość działań wykonywana była na gruntach prywatnych i dotyczyła obiektów/torfowisk alkalicznych, które charakteryzują się bardzo dużym rozdrobnieniem działek ewidencyjnych. Przed przystąpieniem do wykonania działań ochronnych pracownicy projektu uzyskali wszelkie niezbędne zgody od właścicieli i zarządców gruntów. Podpisano ponad 200 porozumień i oświadczeń, uzyskano również kilkadziesiąt zgód ustnych na wykonanie działań, w rezultacie działaniami ochronnymi objęto ponad pół tysiąca działek!

Ostatnie działania usunięcia nalotów drzew i krzewów prowadzono w okresie zimowym – Łaką w Bęczkowicach (fot. T. Bąkowski). 

Młaka po wykonanych działaniach ochronnych w obszarze Moczary (fot. T. Bąkowski)

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"