Warsztaty inaugurujące projekt w Gdańsku

20 grudnia 2012 r. w Gdańsku odbyły się warsztaty inaugurujące projekt. Obecni byli przedstawiciele Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, Nadleśnictw, na terenie których realizowane są zadania w ramach projektu a także innych podmiotów prowadzących projekty LIFE w Polsce m.in. Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Przedmiotem spotkania było przedstawienie zebranym założeń i celów projektu a także metod jego realizacji. Obecni przedstawiciele instytucji zostali zaznajomieni z harmonogramem realizacji projektu oraz sposobem uzgadniania z nimi terminów realizacji zadań ochronnych na terenach przez nich administrowanych. Spotkanie miało przede wszystkim charakter informacyjny i spełniło rolę dobrej praktyki informowania wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczęciu realizacji projektu.

Prezentacje z warsztatów można pobrać w zakładce Pliki

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"