Przedłużenie projektu LIFE13 NAT/PL/024 Ochrona torfowisk alkalicznych południowej Polski

W marcu br. zwróciliśmy się z wnioskiem do Komisji Europejskiej o możliwość przedłużenia projektu o kolejne 6 miesięcy. Przyczyną naszej prośby były opóźnienia, w realizacji działania polegającego na poprawie warunków wodnych, wynikające m. in. ze zmiany prawa w zakresie gospodarowania wodami w Polsce, koniecznością dokonania nowych uzgodnień z nowoutworzoną jednostką zarządzającą gruntami Skarbu Państwa – PGW Wody Polskie i zmianami kompetencyjnymi w zakresie wydawania pozwoleń i uzgodnień.  Pod koniec czerwca otrzymaliśmy pozytywną decyzję na nasz wnioskiem i tym samym realizacji projektu zakończy się 31.12.2018 r. Mamy nadzieję, że do tego czasu uda nam się zrealizować wszystkie zaplanowane działania.

 

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"