Przedłużenie projektu LIFE11 NAT/PL/423 pt.: „Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej”

W maju tego roku wystąpiliśmy z wnioskiem o przedłużenie projektu z powodu braku możliwości wykonania zaplanowanych działań w północno-wschodniej Polsce. Komisja pozytywnie odniosła się do tego wniosku i z dniem 14 lipca 2016 r. projekt został przedłużony.

Pozwoliło nam to dołączyć do projektu trzy kolejne obiekty tj. „Gogolewko”, „Mechowiska Czaple” i „Skotawskie Łąki”. Włączenie nowych obiektów pozwoli na realizację zadań oraz zachowanie celów i wskaźników ekologicznych zaplanowanych  w projekcie. Projekt zakończy się z dniem 30.06.2018 r.

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"