Promocja projektu na konferencji kończącej projekt XericGrasslands

W dniu 2.12.2013 r. w Cedyni odbyła się konferencja podsumowująca działania i efekty projektu „Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce – teoria i praktyka„, który jest prowadzony przez Klub Przyrodników od 2010 roku.

W ramach wymiany wiedzy o projektach LIFE zaprezentowany został projekt Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego pt. „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd„, w ramach którego wykonywane są także działania związane z ochroną muraw kserotermicznych.

Korzystając z okazji pracownicy projektu zaprezentowali założenia, cele i osiągnięte już efekty projektu „Ochrona torfowisk alkalicznych w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej”. W czasie dyskusji po prezentacjach projektów głównym tematem były rozliczenia i aspekty finansowe a także kwestie wpisów do aktów notarialnych/ksiąg wieczystych zapisów dotyczących przeznaczenia kupionych w projekcie gruntów na cele związane z ochroną przyrody.

IMG_8948

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"