Powstał kolejny rezerwat w Projekcie

W dniu 25 lutego 2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku – p. Hanna Dzikowska podpisała Zarządzenie ustanawiające kolejny rezerwat.

Rezerwat powstał staraniami Partnera – Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku i został nazwany „Kruszynek” a jego celem jest zachowanie ekosystemu torfowiska alkalicznego wraz z charakterystyczną flora mchów i roślin naczyniowych. Rezerwat leży w gminie Brusy w województwie pomorskim na terenach Skarbu Państwa zarządzanych przez Nadleśnictwo Przymuszewo i RZGW w Gdańsku. „Kruszynek” ma powierzchnię 8,42 ha i otulinę o powierzchni 11,03 ha. Położony jest w obrębie obszarów Natura 2000: Ostoja Zapceńska PLH220057 i Bory Tucholskie PLB220009.

„Kruszynek” jest dobrze zachowanym torfowiskiem alkalicznym wykształconym na lądowiejącej zatoce Jeziora Kruszyńskiego. Warstwa torfu położona na gytii organicznej i organiczno – wapiennej osiąga miąższość od 80 cm w części zachodniej do 45 cm w części wschodniej, graniczącej z otwartym lustrem wody.

Flora i roślinność torfowiskowa w rezerwacie jest typowa dla mechowisk. Do najcenniejszych, wyróżniających ten obiekt, składników flory należą: lipiennik Loesela Liparis loeselii (kilkadziesiąt osobników), bardzo liczna populacja turzycy dwupiennej Carex dioica oraz inne gatunki rzadkie, zagrożone i objęte ochroną prawną, m.in.: kruszczyk błotny Epipactis palustris (liczna populacja), mszar nastroszony Paludella squarrosa, chwytnikowiec lśniący Tomentypnum nitens, blotniszek wełnisty Helodium blandowii, haczykowiec błyszczący Drepanocladus vernicosus. Roślinność reprezentują dobrze wykształcone i zachowane zespoły m.in.: Menyantho – Sphagnetum terestris i Caricetum paniceo-lepidocarpae. Występują tam także zbiorowiska leśne: inicjalne postaci olsów torfowcowych (Sphagno squarrosi – Alnetum) oraz olsy torfowcowe nawiązujące do brzezin i borów bagiennych.

W granice rezerwatu włączono lądową część torfowiska oraz fragment zatoki jeziora Kruszyńskiego, na której rozwija się pło mszysto – turzycowe. Zachodzące procesy lądowienia zbiornika wodnego powodują, że granica pomiędzy tymi obszarami jest niewidoczna i dla podjęcia właściwej i skutecznej ochrony torfowiska należało w całości objąć je ochroną prawną.

„Kruszynek” nie wymaga w chwili obecnej intensywnych zabiegów ochronnych poza hamowaniem sukcesji drzew, krzewow i trzciny na otwartych fragmentach torfowiska. Działania te będą wykonywane w ramach Projektu. Ich zakres jest niewielki lecz sa one niezbędne dla utrzymania wszystkich walorów torfowiska.

Obecnie Zarządzenie czeka na publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, po publikacji w którym po 14 dniach wejdzie w życie. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku przystąpiła do prac zmierzających do opracowania planu ochrony dla rezerwatu. W najbliższym czasie planowane jest utworzenie kolejnych rezerwatów – m.in. także „Mechowiska Sulęczyńskie”, gdzie Klub Przyrodników stanowi stronę w procesie uzgadniania utworzenia rezerwatu z uwagi na własność części gruntów, które będą do projektowanego rezerwatu należały.

Poniżej prezentujemy walory nowoutworzonego rezerwatu:   

DSC_0214DSC_0215

DSC_0196DSC_0195 DSC_0192 DSC_0186 DSC_0184DSC_0177

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"