Postępy realizacji projektu LIFE Zielone Doliny

Minął rok odkąd rozpoczęliśmy wraz z belgijską organizacją Natuurpunt realizację wspólnego przedsięwzięcia LIFE Green Valley. O postępach prac prowadzonych przez Klub na bieżąco informujemy na naszych stronach. Poniżej efekty prac podjętych przez Natuurpunt we Flandrii.

Zakończono badania i inwentaryzację nietoperzy na potrzeby planowania działań ochronnych oraz sporządzania planów ochrony. Nietoperzom założono nadajniki GPS umożliwiające śledzenie ich dróg lotów i migracji. (zdj. S. Tilkin)
Zamontowano piezometry z diverami służące rejestrowaniu wahań lustra wody gruntowej (zdj. S. Tilkin)
Trwają intensywne wykupy gruntów, jakie zaplanowane zostały w ramach projektu. Natuurpunt zarządza ponad 1000 ha gruntów we Flandrii. (źródło: Natuurpunt).
Urządzono serię spotkań z lokalną społecznością oraz prasą w celu promowania informacji o działaniach projektu a tym samym włączyć społeczność w dyskusję oraz ograniczyć potencjalne konflikty dzięki dyskusji. (zdj. S. Tilkin)
Zainstalowano tabliczki informacyjne w miejscach realizacji projektu z krótkimi notkami o celach i działaniach. (zdj. S. Tilkin)
Rozpoczęto wycinkę olszy na terenach niegdysiejszych łąk w celu przywrócenia otwartego charakteru tych siedlisk (zdj. S. Tilkin).

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"