Plan ochrony rezerwatu Skotawskie Łąki w opracowaniu

Partner Projektu – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku – w dniu 23.08.2016 r. podpisała umowę na opracowanie projektu planu ochrony rezerwatu Skotawskie Łąki. Przypominamy, iż obiekt ten został włączony do projektu w lipcu po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie. Zakończenie prac i oddanie opracowania przewidziano na 30 listopada 2017 r. Po tym terminie RDOŚ przystąpi do uzgadniania zapisów a następnie do jego oficjalnego ustanowienia.

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"