Plan ochrony rezerwatu Mechowisko Krąg w opracowaniu

Partner Projektu – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku – w dniu 23.07.2016 r. podpisała umowę na opracowanie dokumentacji projektu planu ochrony rezerwatu Mechowisko Krąg. Data oddania opracowania przypada na dzień 22 listopada 2016 r. Po tej dacie RDOŚ przystąpi do uzgadniania zapisów planu a następnie do jego oficjalnego ustanowienia.

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"