Oferta pracy (umowa – zlecenie)

Klub Przyrodników poszukuje pracowników w celu zlecenia im prac z zakresu czynnej ochrony torfowisk i młak alkalicznych polegających na ręcznym usuwaniu nalotów drzew i krzewów, wykaszaniu wraz z wyniesieniem biomasy poza obszar torfowisk. Działania będą prowadzone w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE, NFOŚiGW – LIFE13 NAT/PL/024 pt. „Ochrona torfowisk alkalicznych południowej Polski”.

Uwaga! Prace dotyczą torfowisk (terenów podmokłych) o utrudnionym dostępie i niekiedy z  brakiem możliwości dojazdu.

Na potrzeby zlecenia Klub Przyrodników posiada niezbędny sprzęt do wykonywania zlecenia: ciągnik jednoosiowy z kosą listwową przystosowany do koszenia siedlisk podmokłych oraz kosy spalinowe.

Do obowiązków osób zatrudnionych będzie należało:

 • ręczne koszenia i usuwania nalotów drzew i krzewów (oraz ich odrośli) wraz z wyniesieniem biomasy poza obszar torfowiska (składowanie na gruncie mineralnym) na terenach wskazanych przez pracodawcę (zlecenie dotyczy obiektów położonych w województwie mazowieckiem, powiat garwoliński, gmina Maciejowice oraz województwie łódzkim, powiat piotrkowski, gmina Łęki Szlacheckie) w terminach od połowy lipca do 31 października,
 • dbałość o powierzony sprzęt (użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi i jego przeznaczeniem, stosowanie materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producenta),
 • zapewnienie sobie dojazdu (poprzez posiadanie własnego transportu), bazy noclegowej, wyżywienia, odzieży ochronnej itp.

Wymagane minimalne kwalifikacje jakie powinni spełniać kandydaci:

 • udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu analogicznych prac, w tym szczególnie na terenach chronionych tj. rezerwatach przyrody, parkach narodowych lub obszarach Natura 2000,
 • umiejętność posługiwania się odbiornikami GPS,
 • umiejętność obsługi ciągnika jednoosiowego z kosą listwową oraz kos spalinowych,
 • umiejętność pracy w zespole, z uwagi na możliwość powierzenia zlecenia kilku osobom wskazana jest umiejętność konstruktywnego rozwiązywania konfliktów interpersonalnych oraz zdolność współpracy.

Wskazane:

 • umiejętność prowadzenia bieżącej obsługi i konserwacji maszyn rolniczych,
 • umiejętność dokonywania drobnych napraw, wymiany materiałów eksploatacyjnych itp.

Oferujemy:

 • wynagrodzenie odpowiadające trudnym warunkom pracy, na terenach podmokłych o utrudnionym dostępie,
 • elastyczną formę pracy w postaci zatrudnienia na umowę zlecenie od połowy lipca do 31 października 2016,
 • możliwość przedłużenia umowy, w przypadku konieczności wykonania działań ochronnych na dodatkowych obiektach.

Wyboru pracowników Klub Przyrodników dokona na podstawie przeprowadzonej z wybranymi kandydatami rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegółowych informacji udziela: Robert Stańko tel.: 508-422-802; e-mail: robert.stanko.kp@gmail.com

Zgłoszenie chęci przyjęcia zlecenia wraz z numerem kontaktowym oraz dokumentami poświadczającymi spełnienie wymagań minimalnych należy składać mailowo na adres: robert.stanko.kp@gmail.com  w terminie do:  08.07.2016 r.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ustalony telefonicznie lub mailowo indywidualnie z każdym z kandydatów.

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"