MIDTERM REPORT projektu zatwierdzony

We wrześniu Komisja Europejska zatwierdziła Raport Śródokresowy Projektu uruchamiając tym samym drugą transzę zaliczki na jego dalszą realizację. W zakładce PLIKI można przeczytać treść zaakceptowanego Raportu i zapoznać się z najważniejszymi załącznikami technicznymi.

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"