KOLEJNA WIZYTA MONITORA

W dniach 30-31 maja 2017 r. odbyła się trzecia od czasu rozpoczęcia Projektu wizyta Monitora projektu Pani Marty Kaczyńskiej. Celem wizyty była ocena stanu zaawansowanie poszczególnych działań w projekcie, omówienie kwestii organizacyjnych i finansowych w Projekcie.

Tym razem wizyta odbyła się w centralnej Polsce, gdzie wizytowaliśmy jeden z łódzkich obszarów w projekcie – Torfowiska nad Prosną. Mieliśmy okazję pokazać wyniki przeprowadzonych działań ochronnych – koszenia przygotowawczego, usunięcia nalotów drzew i krzewów, a w tym roku było wyjątkowo pięknie w tym obszarze.

Na terenie tego obiektu na prośbę mieszkańców Klub Przyrodników zamontował również tablicę informacyjną o obiekcie.

W wizycie uczestniczyli prawie wszyscy pracownicy realizujący ten projekt.

Widoczne efekty przeprowadzanych działań ochronnych (fot. D. Horabik)

Część pracowników biorąca udział w wizji terenowej (fot. D. Horabik)

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"