Klub Przyrodników poszukuje pracownika!

OGŁOSZENIE

 

Klub Przyrodników poszukuje pracownika w celu zlecenia mu prac z zakresu czynnej ochrony torfowisk i młak alkalicznych polegających na usuwaniu nalotów drzew i krzewów oraz ich wykaszaniu w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/024 pt. „Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski”. Klub Przyrodników zapewnia niezbędny sprzęt (wykaszarki, kosy spalinowe, traktor wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem itp.) oraz obowiązkowe szkolenia z jego obsługi i BHP. Uwaga! Prace dotyczą terenów górskich (obszary położone na wysokości do 1500 m n.p.m., o utrudnionym dostępie i niekiedy z  brakiem możliwości dojazdu).

Do obowiązku osoby zatrudnionej będzie należało wykonanie ww. prac pod nadzorem pracownika Klubu Przyrodników w ustalonym poniżej terminie, poniesienie kosztów materiałów eksploatacyjnych (paliwo, oleje, smary itp.), zapewnienie sobie bazy noclegowej, wyżywienia, odzieży ochronnej  itp. Zlecenie obejmuje wykonanie w roku 2015 (październik/listopad)

  1. Wykoszenie pow. 0,47 ha*, położonych na terenie: Magurskiego Parku Narodowego oraz rezerwatu przyrody Źródliska Jasiołki.
  2. Usunięcie nalotów drzew i krzewów na pow. 1,12ha*, położonych na terenie: jw

* UWAGA! powierzchnia objęta usunięciem nalotów drzew i krzewów może ulec zwiększeniu do 1,13 ha oraz powierzchnia koszeń do 1,8 ha.

W przypadku braku zastrzeżeń ze strony Klubu Przyrodników co do terminowości i jakości wykonanych prac przewiduje się możliwość kontynuacji współpracy na analogiczne prace przeprowadzane w roku 2016.

Wymagane minimalne kwalifikacje jakie powinien spełniać kandydat:

  • posiadanie prawa jazdy kat. B i T lub B+E,
  • posiadanie samochodu z hakiem umożliwiającego przewóz sprzętu na przyczepie,
  • co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy jako traktorzysta,
  • doświadczenie w wykonywaniu analogicznych prac na terenach chronionych tj. rezerwatach przyrody, parkach narodowych lub obszarach Natura 2000.

Wskazane:

  • doświadczenie w wykonywaniu analogicznych prac, w tym pracach leśnych na terenach górskich i podgórskich.
  • umiejętność prowadzenia bieżącej obsługi i konserwacji maszyn rolniczych,
  • umiejętność dokonywania drobnych napraw, wymiany materiałów eksploatacyjnych itp.
  • umiejętność posługiwania się odbiornikami GPS.

Wyboru pracownika Klub Przyrodników dokona na podstawie przeprowadzonej z wybranymi kandydatami rozmowy kwalifikacyjnej. Z wybranym kandydatem zostanie podpisana umowa zlecenie na okres prowadzenia prac. Szczegółowych informacji dotyczących zakresu prac, wysokości planowanego wynagrodzenia udziela:

Dorota Horabik tel.:  508-422-772;  e-mail: dorota.horabik.kp@gmail.com

Zgłoszenie chęci przyjęcia zlecenia wraz z numerem kontaktowym oraz dokumentami poświadczającymi spełnienie wymagań minimalnych (i ewentualnie poświadczającymi dodatkowe doświadczenie) należy składać mailowo na adres: dorota.horabik.kp@gmail.com  w terminie do: 7 października 2015 r.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ustalony telefonicznie lub mailowo indywidualnie z każdym z kandydatów. Rozmowy będą się odbywały w siedzibie Klubu Przyrodników w Świebodzinie (woj. lubuskie) przy ul. 1 maja 22.

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"