Gogolewko oficjalnie ustanowione rezerwatem przyrody

Gogolewko – torfowisko leżące na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Słupi – na wniosek Klubu Przyrodników został ustanowiony rezerwatem przyrody. Stało się to dzięki staraniom partnera projektu – Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Rezerwat ma na celu zachowanie kompleksu torfowisk soligenicznych wraz z charakterystycznymi dla tych ekosystemów biocenozami. Przedmiotami ochrony w projektowanym rezerwacie są:

  • populacje gatunków roślin podlegających prawnej ochronie, zagrożonych oraz godnych ochrony w skali regionalnej,
  • torfotwórcze fitocenozy turzycowo-mszyste i fitocenozy łąkowe typowe dla siedlisk torfowisk soligenicznych,
  • proces regeneracji torfowisk mechowiskowych,
  • proces akumulacji torfu.

Analiza przekrojów geologicznych wykazała występowanie w projektowanym rezerwacie czterech typów ekologicznych torfowisk (Succow 1988). Są to torfowiska fluwiogeniczne, soligeniczne, źródliskowe i pojeziorne. Torfowiska różnych typów powiązane są w kompleksy przestrzenne i mogą przekształcać się jedne w drugie w wyniku sukcesji, często indukowanej zmianami hydrologicznymi w skali krajobrazowej.

 

Mineralne wyniesienie w centralnej części torfowiska

 

Największą powierzchnię reprezentują tu torfowiska niskie wypełniające misę pojeziorną. Pokłady torfu o miąższości ok. 1-2 m. przykrywają złoża osadów jeziornych – gytii organicznej i organiczno-wapiennej o nieco większej tylko miąższości.

Najlepiej zachowane torfowiska soligeniczne znajdują się wokół mineralnych wyniesień ciągnących się z południa na północ w centralnej części dawnej misy jeziornej. Wynika to z prowadzonych w przeszłości melioracji, które odcięły częściowo dopływ wód podziemnych napływających z wysoczyzn. Niemal całe torfowisko okalają rowy opaskowe przechwytujące wody podziemne. Brak rowów opaskowych wokół mineralnych wysp był warunkiem przetrwania torfowisk alkalicznych z charakterystyczną roślinnością w ich sąsiedztwie.

W obrebie torfowisk projektowanego rezerwatu zaobserwowano rzadko spotyknaą, spontaniczną regenerację roślinności mechowiskowej w obrębie niewielkich potorfii.

 

Część źródliskowa torfowiska

 

W obrębie torfowiska wykonaliśmy także działania ochronne w postaci wycinek nalotu drzew, ktore zaburzają stosunki wodne na torfowisku a także wyremontowaliśmy 17 zastawek, ktore kilkanaście lat temu zostały wybudowane i znacząco przyczyniły się do zatrzymania odpływu wody z terenu torfowiska.

jedna z zastawek wymagająca remontu

Jedna z wyremontowanych zastawek

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"