Warsztaty nad Rospudą już za nami

W dniach 27-28 kwietnia 2015 r. w Ośrodku Wypoczynkowym KUKLE w Kuklach koło Gib odbyły się warsztaty dotyczące ochrony torfowisk alkalicznych połączone z wycieczką terenową na torfowiska doliny rzeki Rospudy.

Warsztaty miały na celu podsumować półmetek realizacji projektu, przybliżyć efekty i zdobyte doświadczenia innych projektów LIFE+ (m.in. Biebrzańskiego Parku Narodowego na polu ochrony bagien biebrzańskich) ale przede wszystkim pozwolić uczestnikom poznać specyfikę torfowisk alkalicznych i trudności jakie nastręcza ich ochrona. I tak warsztaty otworzyła obszerna prezentacja p. Filipa Jarzombkowskiego – pracownika Klubu Przyrodników i jednocześnie eksperta lokalnego w projektach LIFE+ Klubu. Prezentacja pozwoliła uczestnikom zapoznać się z charakterystyką różnych typów torfowisk i wynikających z tej charakterystyki podejmowanych różnych działań ochronnych. Kolejne dwie prezentacje dotyczyły zakończonych niedawno projektów LIFE+ – Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (http://www.bestpractice-life.pl/) oraz Biebrzańskiego Parku Narodowego (http://www.biebrza.org.pl/375,life.html). Szczególnie prezentacja Parku na temat efektów oraz wyciągniętych na przyszłość wniosków w zakresie ochrony ekosystemów mokradłowych ukazała obraz złożoności problemu ochrony torfowisk na dużą skalę. Więcej o projekcie na stronie Parku.

Te trzy prezentacje zamknięły pierwszy blok szkolenia. Kolejnym była część poświęcona nieco bardziej przyziemnym aspektom realizacji projektów. Przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – p. Marta Wronka przedstawiła proces oceny wniosku LIFE+ – zarówno po stronie Komisji jak i NFOŚiGW. Zapewne pozwoliło to poznać tym, którzy planuja w 2015 roku złożyć wniosek kryteria oceny. Kolejną prezentacją było wystąpienie przedstawiciela Klubu Przyyrodników, które podobnie jak prezentacja NFOŚiGW odsłoniło kulisy realizacji projektów – ale z perspektywy Beneficjenta. Prezentacja miała na celu ukazać te aspekty realizacji projektów LIFE+, których nie można znaleźć w wytycznych a wynikają z praktycznego doświadczenia w prowadzeniu 4 już projektów LIFE+ przez Klub.

Ostatnim blokiem prezentacji był powrót do tematyki związanej z torfowiskami. Prezes Klubu Przyrodników opowiadał o trudnościach w precyzyjnym planowaniu efektu ekologicznego jaki ma osiągnąć projekt i z czego te trudności wynikają. Ostatnią zaplanowaną na warsztaty prezentacją była prezentacja poświęcona torfowiskom Doliny Rospudy – celu wycieczki w dniu 28.04.2015 r. P. Filip Jarzombkowski, którego dolina Rospudy była obiektem badań przez ostatnie blisko 10 lat, szczegółowo opisał charakterystykę fitosocjologiczną, geomorfologiczną, hydrogeograficzną oraz hydrologiczną doliny Rospudy. Wszystko po to by uczestnicy mieli możliwość poznać głębiej tajemnice jakie mieli odkryć w dniu następnym.

Całość warsztatów zamknęła nieplanowana prezentacja Stowarzyszenia Naturalnego Rozlewiska i Jeziora w Szczerbięcinie „Wieś Nad Rozlewiskiem” w osobie pani Prezes oraz Współpracowniczki, które opisały problem środowiskowy z jakim w ostatnim czasie walczy Stowarzyszenie.

Po części kameralnej warsztatów był czas na spotkanie integracyjne przy ognisku, kiełbaskach i ziemniakach z kociołka. Pogodny wieczór nastrajał do długich nocnych rozmów o problemach ochrony przyrody w Polsce ;).

Drugiego dnia odbyła się wycieczka terenowa mająca na celu na żywym przykładzie pokazanie specyfiki torfowisk alkalicznych oraz ich charakterystyki hydrologicznej i fitosocjologicznej. Dodatkowym punktem wycieczki był teren „leśnej postaci torfowiska alkalicznego” z charakterystycznymi dla takiej postaci skarłowaciałymi sosnami. Wycieczka odbyła się za uprzejmą zgodą i przy współudziale Nadleśniczego Nadleśnictwa Szczebra – za co serdecznie dziękujemy.

Warsztaty cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem – większym niż przypuszczaliśmy. Uczestników było dużo więcej niż wysłanych zaproszeń – co nas niezwykle cieszy. Po warsztatach usłyszeliśmy wiele ciepłych słów na temat warsztatów co pozwala sądzić, iż warsztaty rzeczywiście stanowiły odpowiedź na zapotrzebowanie istniejące wśród podmiotów z Klubem współpracujących w ochronie torfowisk.

Dziękujemy wszystkim za przybycie, czynne uczestnictwo oraz słowa uznania!

www11

torfowiska doliny Rospudy

 

www1

p. Filip Jarzombkowski w czasie swojej prezentacji o torfowiskach i metodach ich ochrony

 

Prezentacja Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych na temat zrealizowanego projektu LIFE

Prezentacja Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych na temat zrealizowanego projektu LIFE

Prezentacja Biebrzańskiego Parku Narodowego na temat projektów LIFE chroniących wielkie połacie torfowisk alkalicznych w dolinie Biebrzy.

Prezentacja Biebrzańskiego Parku Narodowego na temat projektów LIFE chroniących wielkie połacie torfowisk alkalicznych w dolinie Biebrzy.

 

www3

Materiały do jakich dostęp mieli uczestnicy warsztatów (oprócz pakietu powitalnego).

 

www4

Prezentacja przedstawiciela NFOŚiGW na temat procesu oceny wniosku LIFE

 

www5

Prezentacja Prezesa Klubu Przyrodników Roberta Stańko na temat metod badania efektu ekologicznego w projektach ochrony torfowisk

 

www6

Wycieczka terenowa. P. Filip Jarzombkowski i Nadleśniczy Nadleśnictwa Szczebra wyjaśniają specyfikę doliny Rospudy.

 

www8

p. Filip Jarzombkowski wyjaśnia charakterystykę torfowisk doliny Rospudy

 

www9

Robert Stańko oraz Filip Jarzombkowski po wykonanym odwiercie omawiają profil stratygraficzny

 

www10

Uczestnicy słuchają wykładu o torfowiskach

 

Uczestnicy słuchają o "leśnej postaci" torfowiska jaką zaraz mają zobaczyć

Uczestnicy słuchają o „leśnej postaci” torfowiska jaką zaraz mają zobaczyć

 

"Leśna postać" torfowiska ze skarłowaciałymi sosnami. Te widoczne wśród uczestników mają ok. 160 lat.

„Leśna postać” torfowiska ze skarłowaciałymi sosnami. Te widoczne wśród uczestników mają ok. 160 lat.

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"