Spotkanie inicjujące współpracę pomiędzy instytucjami realizującymi projekty środowiskowe w Karpatach

W dniach 2-3 marca w Krościenku nad Dunajcem odbyło się spotkanie międzyprojektowe organizowane przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Jego celem było podsumowanie doświadczeń oraz osiągnięć projektów środowiskowych realizowanych aktualnie w polskich Karpatach, a także debata na temat najważniejszych problemów w ochronie przyrody, występujących w tym regionie.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych, parków narodowych, zespołów parków krajobrazowych, publicznych instytucji badawczych, a także regionalnych dyrekcji ochrony środowiska. Tak zróżnicowane grono uczestników skutkowało ciekawą wymianą doświadczeń oraz wiedzy i kompetencji. W trakcie prezentacji zostały przedstawione wyniki, rezultaty i produkty prowadzonych projektów, innowacyjne rozwiązania i dobre praktyki stosowane w praktyce, a także trudności i przeszkody, z jakimi spotkali się realizatorzy projektów.

W pierwszym dniu spotkania Magdalena Bregin wygłosiła referat dotyczący projektu pt. „Ochrona torfowisk alkalicznych południowej Polski”, w którym przedstawiła główne cele i założenia projektu. Omówiła także zagrożenia i problemy związane z ochroną torfowisk alkalicznych występujących na terenie Karpat polskich oraz przedstawiła działania Klubu Przyrodników na tym obszarze prowadzone w ramach projektu, mające przeciwdziałać ich degeneracji.

Ważną częścią spotkania były również warsztaty pt. „Jak rozwiązać kluczowe problemy środowiskowe w Polskich Karpatach”. W trakcie pracy w grupach, uczestnicy debatowali nad najważniejszymi zagrożeniami występującymi obecnie w polskich Karpatach, a także wypracowywali praktyczne rozwiązania oraz oceniali możliwości zawiązania partnerstw w celu zapobiegania tym zagrożeniom.

fot. Tomasz Wilk

fot. Tomasz Wilk

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"