Spotkania z właścicielami gruntów w obszarze Natura 2000 Łąka w Bęczkowicach

Obszar Natura 2000 Łąką w Bęczkowicach PLH100004 położony jest na terenie dwóch powiatów (piotrkowskiego i radomszczańskiego) województwa łódzkiego. Został wyznaczony dla ochrony cennych siedlisk przyrodniczych: głównie torfowisk przejściowych (7140) i alkalicznych (7230) oraz populacji lipiennika Loesela. Jest to jeden z najcenniejszych obszarów tego typu na terenie województwa łódzkiego. Dla tego obszaru zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w dniu 17 lutego 2014 r. ustanowiono plan zadań ochronnych. Z treścią planu zadań ochronnych można zapoznać się tutaj: http://bip.lodz.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/18490/Zarzadzenie_RDOS_Lodz_Dz_Urz_Woj_Lodz_2014_741.pdf

Największą powierzchnię w obszarze zajmują torfowiska, w przeszłości użytkowane rolniczo, a do początków lat 50. ubiegłego wieku, częściowo eksploatowane. W połowie lat 80-tych zaprzestano użytkowania, zarówno kośnego jak i pastwiskowego.

W związku z realizacją naszego projektu oraz porozumieniem zawartym pomiędzy Klubem Przyrodników a RDOŚ w Łodzi dotyczącego realizacji projektu m.in. na terenie obszaru Natura 2000 Łąka w Bęczkowicach zorganizowaliśmy spotkania w właścicielami działek, na terenie których występuje siedlisko przyrodnicze – torfowiska alkaliczne.

W dniu 29 lutego br. w remizie strażackiej w Bęczkowicach odbyło się pierwsze spotkanie z właścicielami gruntów. W kolejnym dniu (1 marca) wyciem syreny strażackiej rozpoczęto drugie spotkanie w remizie strażackiej w miejscowości Bartodzieje. Podczas spotkań zostały przedstawione cele projektu oraz działania jakie należy podjąć na terenie tego obszaru celem zachowania chronionego siedliska przyrodniczego oraz związanego z nim gatunku storczyka – lipiennika Loesela. Ponadto szczegółowo omówiono walory przyrodnicze obszaru i zapisy ustanowionego planu zadań ochronnych. Przedstawiając zakres możliwych działań ochronnych (szczególnie ekstensywnego użytkowania kośnego) zaprezentowano również zasady funkcjonowania działań rolno – środowiskowo – klimatycznych.  W spotkaniach uczestniczyli pracownicy Klubu Przyrodników oraz przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi. Projekt oraz proponowane przez nas działania ochronne, w tym możliwości współdziałania z właścicielami gruntów, w naszej opinii spotkały się z bardzo pozytywnym przyjęciem. Wydaje się, że na spotkaniach udało nam się rozwiać wszelkie wątpliwości i odpowiedzieć na wszystkie pytania właścicieli działek. Za udział w spotkaniach i zainteresowanie mieszkańcom okolic Bęczkowic serdecznie dziękujemy! Dziękujemy również za ciepłe przyjęcie i udostępnienie remiz strażackich w Bęczkowicach i Bartodziejach.

Spotkanie w Bęczkowicach fot. Ewa Gutowska

Spotkanie w Bęczkowicach fot. Ewa Gutowska

Spotkanie w Bęczkowicach fot. Ewa Gutowska

Spotkanie w Bęczkowicach fot. Ewa Gutowska

Spotkanie w Bartodziejach fot. Ewa Gutowska

Spotkanie w Bartodziejach fot. Ewa Gutowska

Spotkanie w Bartodziejach fot. Ewa Gutowska

Spotkanie w Bartodziejach fot. Ewa Gutowska

Spotkanie w Bartodziejach fot. Ewa Gutowska

Spotkanie w Bartodziejach fot. Ewa Gutowska

Spotkanie w Bartodziejach fot. Ewa Gutowska

Spotkanie w Bartodziejach fot. Ewa Gutowska

Łąka w Bęczkowicach - luty 2016 fot. Ewa Gutowska

Łąka w Bęczkowicach – luty 2016 fot. Ewa Gutowska

Trochę zimno, ale warto było wybrać się w teren... fot. Ewa Gutowska

Trochę zimno, ale warto było wybrać się w teren…
fot. Ewa Gutowska

... bo lipiennika Loesela znaleźliśmy :) fot. Ewa Gutowska

… bo lipiennika Loesela znaleźliśmy 🙂
fot. Ewa Gutowska

Zimą też chodzimy w teren, fot. Ewa Gutowska

Zimą też chodzimy w teren, fot. Ewa Gutowska

Łąka w Bęczkowicach - marzec 2016, fot. Ewa Gutowska

Łąka w Bęczkowicach – marzec 2016, fot. Ewa Gutowska

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"