Podpisano umowę o współfinansowanie ze środków NFOŚiGW

29 września 2012 r. podpisano umowę o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie projektu ze środków krajowych w wysokości 45% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"