Konferencja na temat unikalnego w skali europejskiej obiektu przyrodniczego

W dniu 20 września br. w miejscowości Sitaniec – Wolica na przedmieściach Zamościa odbyła się konferencja w ramach projektu pn. „Ochrona torfowiska alkalicznych (7230) południowej Polski”. Celem konferencji było przybliżenie specyfiki siedliska 7230 – górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk, szczególnie na terenie województwa lubelskiego oraz sposobów jego ochrony. Głównym założeniem konferencji było przybliżenie uczestnikom unikalnego w skali europejskiej obiektu przyrodniczego, jakim jest źródliskowe torfowisko kopułowe Komarów/Śniatycze. Podczas konferencji jak również w trakcie wizji terenowej tego wyjątkowego torfowiska zainicjowano dyskusję dotyczącą ochrony tego miejsca, głównie w zakresie poprawy warunków wodnych.

Podczas konferencji omówiono zagadnienia dotyczące torfowisk źródliskowych i ich specyfiki, m.in. hydrologię, funkcjonowanie, zagrożenia i ochronę kopułowych torfowisk źródliskowych w Polsce przedstawił Robert Stańko z Klubu Przyrodników. Walory florystyczne wybranych torfowisk alkalicznych Lubelszczyzny, w tym szczególnie obiektu Śniatycze omówił Filip Jarzombkowski (Klub Przyrodników, Instytut Technologiczno – Przyrodniczy).

Kopułowe torfowisko Śniatycze (znane również pod nazwą Komarów) położne jest na terenie obszaru Natura 2000 Dolina Sieniochy PLH060025 w obrębie gminy Komarów – Osada. Torfowisko przedzielone jest sztucznym ciekiem – uregulowaną, północną odnogą rzeki Sieniochy. Torfowisko charakteryzuje się wyjątkowym bogactwem rzadkich i chronionych gatunków roślin. Można tutaj spotkać m.in. niebielistkę trwałą Swertia perennis ssp. Perennis (jedna z największych populacji w kraju!), marzycę rudą Schoenus ferrugineus, marzycę czarną Schoenus nigricans, kosatkę kielichową Tofieldia calyculata, turzycę Davalla Carex davalliana czy tłustosza pospolitego dwubarwnego Pinguicula vulgaris ssp. bicolor.

Torowiska źródliskowe zajmują mniej niż 1% powierzchni torfowisk w Polsce, natomiast żywe źródliskowe torfowiska kopułowe są jeszcze rzadsze i unikatowe. W przekonaniu jak wyjątkowym obiektem jest źródliskowe torfowisko kopułowe Śniatycze/Komarów utwierdził nas prof. dr hab. Radosław Dobrowolski z Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, który wraz ze znakomitym gronem specjalistów prowadził badania tego obiektu w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Szczegółowe badania m.in. analizy sedymentologiczne, paleobotaniczne, malakologiczne, geochemiczne, izotopowe C12O18 czy datowania radiowęglowe potwierdziły, że obiekt ten jest jedynym z najcenniejszych obiektów mokradłowych w tej części Polski i Europy. Do szczególnych jego walorów należy przede wszystkim niczym nie zakłócona budowa geologiczna. Okres odkładania się martwicy wapiennej w ok. 600 cm profilu trwał tu blisko 10 tys. lat! Budowa profilu w doskonały sposób odzwierciedla korelację pomiędzy zmianami klimatycznymi (temperatura i wilgotność powietrza), a tempem przyrostu kopuły źródliskowej, w tym warstw martwicy wapiennej.

Mamy nadzieję, że konferencja wraz z wizją terenowego tego miejsca przyczyniła się do powiększenia grona osób, które będą sprzyjały planowanym działaniom w obiekcie, prowadzonym w celu zachowania tego cennego torfowiska, głównie poprzez poprawę warunków hydrologicznych.

Krzysztof Wawer z RDOŚ w Lublinie prezentuje projekt pn.  „W zgodzie z naturą - LIFE+ dla Lasów Janowskich"

Krzysztof Wawer z RDOŚ w Lublinie prezentuje projekt pn. „W zgodzie z naturą – LIFE+ dla Lasów Janowskich”

Filip Jarzombkowski przedstawia wybrane obiekty na terenie województwa lubelskiego

Filip Jarzombkowski przedstawia wybrane obiekty na terenie województwa lubelskiego

img_20160920_103526

 

img_20160920_103530

Robert Stańko charakteryzuje źródliskowe torfowiska kopułowe w Polsce

Robert Stańko charakteryzuje źródliskowe torfowiska kopułowe w Polsce

Radosław Dobrowolski z pasją opowiada o efektach prowadzonych badań

Radosław Dobrowolski z pasją opowiada o efektach prowadzonych badań

Wizja terenowa w obiekcie Komarów/ Śniatycze

Wizja terenowa w obiekcie Komarów/ Śniatycze

img_20160920_135234

Dyskusja w terenie na temat poprawy warunków wodnych torfowiska

Wizja terenowa (fot. Piotr Chmielewski)

Wizja terenowa (fot. Piotr Chmielewski)

Wizja terenowa (fot. Piotr Chmielewski)

Wizja terenowa (fot. Piotr Chmielewski)

 

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"