Kolejny krok ku właściwym warunkom wodnym na torfowisku Gogolewko

Gogolewko to jeden z nowych obiektów – dodanych do projektu w lipcu zeszłego roku, kiedy to podpisaliśmy aneks do umowy o dofinansowanie. Gogolewko to ponad 35 ha torfowisko, które od lat było badane i chronione przez Klub i Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, który jest prawnym właścicielem tego terenu. Park od lat prowadzi tam ekstensywną gospodarkę łąkarską wykaszając ten teren. Włączając torfowisko do projektu zaplanowaliśmy utworzyć tutaj rezerwat, opracować dla niego plan ochrony, usunąć odrosty i nalot drzew i krzewów oraz odbudowę systemu zastawek utrzymujących prawidłowe uwodnienie torfowiska.

W pierwszym kroku wykonaliśmy wycinki na terenie 35 ha. W kolejnym planujemy odbudowę systemu zastawek.

This text is also available in: EN

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej" 

"Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) południowej Polski" 

"Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy"